Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2013

damatrzynasta
damatrzynasta
8028 1556 420
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viacynamon cynamon
damatrzynasta
damatrzynasta
2337 951b 420
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viacynamon cynamon
damatrzynasta
3369 dddb 420
Reposted fromdoedeer doedeer viacynamon cynamon
damatrzynasta

February 27 2013

damatrzynasta
3048 51b8 420
Reposted fromtwarze twarze viacynamon cynamon
damatrzynasta
Reposted fromathlin athlin viacynamon cynamon
damatrzynasta
5009 5018 420
damatrzynasta
1603 1d43 420
Przeczytaj mnie!
Reposted fromihuntyoursoul ihuntyoursoul viapanimruk panimruk
damatrzynasta
damatrzynasta
damatrzynasta
damatrzynasta
Reposted fromiminlove iminlove viailovemovies ilovemovies

February 11 2013

damatrzynasta
Od jutra będę smutny, od jutra.
Dzisiaj jednak będę szczęśliwy:
Do czego służy smutek, do czego?
Dlatego, że wieje nieprzychylny wiatr?
Dlaczego mam się dzisiaj martwić o jutro?
Może jutro będzie wszystko jasne
Może jutro zabłyśnie już słońce.
I nie będzie żadnego powodu do smutku.
Od jutra będę smutny, od jutra.
Ale dzisiaj, dzisiaj będę szczęśliwy
i powiem do każdego smutnego dnia:
Od jutra będę smutny.

Dzisiaj nie. "
-
Wiersz znaleziony w gettcie w 1941 r.
Reposted fromaglaja aglaja viapanimruk panimruk

February 09 2013

damatrzynasta
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viapanimruk panimruk
damatrzynasta

February 04 2013

damatrzynasta
1975 372f 420
damatrzynasta
Framed, 2006.
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation
damatrzynasta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl